I/39 Rájov

 

Název stavby: I/39 Rájov
Stupeň dokumentace:

DUSP/IČ

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dokončeno v roce: 2019
Předpokládané investiční náklady: 56mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Zpracování kompletní dokumentace pro společné povolení a související inženýrská činnost. Jedná se o směrovou, výškovou a šířkovou úpravu stávající komunikace I/39 ve staničení km 0,000 – 0,708 (km 6,188 – 6,896 provozního staničení). Náplní stavby je zejména prodloužení stávajícího přídatného pruhu pro pomalá vozidla. Úpravou je dotčena komunikace I. třídy č. 39 a napojení silnic III/1593 a III/1594.

 

1

2

3