I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno

 

Název stavby: I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno
Stupeň dokumentace: DUSP/IČ
Investor:

ŘSD ČR

Dokončeno v roce: 2020
Předpokládané investiční náklady:  41,9mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Zpracování kompletní dokumentace pro společné povolení a související inženýrská činnost. Jedná se o přestavbu křižovatky v částečně zastavěném území podél silnice I/62 a přilehlých místních komunikací. Stávající mimoúrovňová křižovatka je neúplná, není povolen sjezd ze silnice I/62 ve směru od Ústí nad Labem do Podmokelské ulice a výjezd z Podmokelské na Ústí nad Labem je realizován pomocí levého odbočení vratnou rampou, kde jsou nepříznivé rozhledové poměry. Větší část stavby je umístěna na stávajících silničních pozemcích, okolí stavby není nijak využíváno. Místní komunikace vedoucí k ulici Karoliny Světlé bude v rozsahu stavby zaslepena a rekultivována a vjezd bude umožněn pomocí provizorního napojení z větve A. V rámci stavby je navržen nový mostní objekt ve formě podchodu pro pěší pod silnici I/62 a opěrná gabiónová zeď na jižní straně OK.

 

 

23

1